Адрес: гр.Стара Загора, ул."Барейро" № 9 Телефон: 042 / 25-21-29 e-mail: rio_stara_zagora@mon.bg

            РУО – Стара Загора е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование.

            РУО – Стара Загора е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката със седалище гр. Стара Загора и адрес ул. „Барейро” 9, пощенски код 6000, e-mail: rio_stara_zagora@mon.bg https://ruo-sz.bg.

            РУО – Стара Загора има обикновен собствен печат, печат с изображение на държавния герб и идентификационен код по БУЛСТАТ 000818606.

            РУО – Стара Загора е второстепенен разпоредител с бюджет на МОН.

            РУО – Стара Загора е административна структура, която се управлява и представява от началник.

            Съгласно чл. 253 (2) от ЗПУО, устройството и функциите на регионалните управления на образованието, както и областите, на чиято територия те осъществяват дейността си, се определят с Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, издаден от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 13 от 7 Февруари 2017 г. Съгласно чл. 12. (1) от ПУФРУО според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образованието е обща и специализирана.           

            Общата администрация е организирана в отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" (АПФСИО) и подпомага и технически осигурява дейността на началника на РУО, на специализираната администрация, както и осъществява дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица и контрол в рамките на функционалната си характеристика.

            Специализираната администрация е организирана в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК) и подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищното образование в рамките на функционалната си характеристика.

            Отделите си взаимодействат при задачи, които изискват обмен на информация и съчетаване на компетенциите.

ИмеФамилияДлъжностТелефон / e-mailПриемно време
МиленаЙолдова-СтояноваНачалник на РУО0878 491369
МиленаЙолдоваНачалник на отдел "ОМДК"042/25-31-09; 0878 491369
ГерганаТомановаСтарши експерт по организация на средното образование042-25-31-14; 0879833284
МарияЦоловскаСтарши експерт по организация на средното образование042 62-19-56; 0878 49 13 68
--Старши експерт по организация на средното образование
ГалинаВангеловаСтарши експерт за квалификация на педагогическите специалисти042-25-31-09; 0878 49 13 81
ДаниелаКолеваСтарши експерт по предучилищно образование042/62-19-56; 0878 491 367
МиткоПеевСтарши експерт за обучение в начален етап042 62-19-56; 0878 491383
ДаринаБоневаСтарши експерт по приобщаващо образование042-25-31-14; 0879833258
ИванкаПетковаСтарши експерт по професионално образование и обучение042-25-31-09; 0878491382
ИванЖелязковСтарши експерт по български език и литература042 25 31 14; 0879 833257
ЕмилияКараславоваСтарши експерт по чужд език и по майчин език042 62-19-57; 0879 833283
ДеянаДимитроваСтарши експерт по математика042 25 31 14; 0879 833259
МилицаМартеваСтарши експерт по информатика и информационни технологии042-25-31-14; 0879 833 282
КузманКузмановСтарши експерт по природни науки и екология042 62 19 57; 0879 833260
..Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия
СтефкаБояджиеваНачалник на отдел "АПФСИО"042 62-19-58; 0879 833281
ЖанаПетковаГлавен счетоводител042 62-19-57; 0879 833277
БорянаКарамиховаГлавен юрисконсулт042 62 19 57; 0878 49 13 75
МариянаСлавоваСтарши експерт по информационно осигуряване042 603901; 0878 491377
--Старши експерт по анализ на информацията
ДинкаДелеваГлавен специалист - човешки ресурси042 62-19-58; 0878 491364
НадеждаГеоргиеваТехнически сътрудник - касиер042 25-21-29; 0878 491365; rio_stara_zagora@mon.bg
ДимитърДимитровИзпълнител шофьор - домакин0878 491 380