Текущи новини

Дата на публикуване:17.06.2022г.
Кратък текст на новината:

ВАЖНО за седмокласниците и техните родители

 


Съдържание на новината:

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

На 14 и 16 юни 2022 г. се проведоха изпитите за национално външно оценяване на учениците в края на VІІ клас по Български език и литература и по Математика. Резултатите от тези изпити се вписват в свидетелството за основно образование и са балообразуващи при кандидатстване в гимназиите.

Официалното оповестяване на резултатите ще стане до 28 юни. Резултатите се обявяват само в точки и не се трансформират в оценки. Индивидуалните резултати от НВО ще бъдат обявени в електронна система на страницата на МОН и всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището. Резултатите си седмокласниците ще могат да научат и в училището си по ред, определен от директора. Училищата ще издадат свидетелствата за завършено основно образование до 02.07.2022 г.

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. се осъществява в периода от 05 юли 2022 г. до 07 юли 2022 г.

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелката с профил „Музика“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите по музика.  

Изпитът за проверка на способностите по музика се полага в СУ “Екзарх Антим I ” – гр. Казанлък на 22.06.2022 г.

Приложение към заповед за утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Стара Загора за учебната 2022/2023 г. е публикувано в раздел "Прием", "Текущи съобщения". Там е публикуван и Графика на дейностите. 

Индивидуалните резултати от НВО за всеки етап се обяват в електронна система на страницата на МОН https://infopriem.mon.bg  и всеки ученик има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището. Резултатите си седмокласниците ще могат да научат и в училището си по ред, определен от директора. 

 

Участие в I класиране

 

Подаването на заявление за участие в Първи етап на класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. се осъществява, в периода от 5 до 7 юли 2022 г.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: самостоятелно онлайн кандидатстване или чрез подаване на заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

Ако сте решили да подадете самостоятелно онлайн заявление, трябва да имате предвид следното:

 

- входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://infopriem.mon.bg  с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите. Там всички могат да видят План-приема за област Стара Загора с кодове, паралелки и балообразуващи групи

 - въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желаете да кандидатствате за прием в училища на територията на друга област/ се регистрира и попълва отделно заявление;

 - попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

 - ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“.

 - след въвеждането на всички желания, за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

- след натиснат бутон „Запис“- системата не позволява корекции, такива се правят преди това; 

- въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

 

Ако не желаете да кандидатствате самостоятелно онлайн, може да получите бланка заявление от училище-център за приемане на документи и да подадете документите си там. Можете да изтеглите бланка и от тук.

 

Центрове за подаване на документи за участие в І и III етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас във всяка община на територията на област Стара Загора са:

община Стара Загора

ОУ „Кирил Христов”, гр. Стара Загора;

V ОУ „Митьо Станев”, гр. Стара Загора;

VI ОУ  ,,Св. Никола“, гр. Стара Загора;

община Казанлък

ОУ „Мати Болгария”, гр. Казанлък;

ОУ ,,Георги Кирков“, гр. Казанлък

ОУ ,,Чудомир“, гр. Казанлък;

ОУ ,,Антон Страшимиров“, гр. Казанлък;

община Павел баня

СУ ,,Христо Ботев“, гр. Павел баня;

община Чирпан

ОУ ,,Васил Левски“, гр. Чирпан;

ОУ ,,Св.св. Кирил и Методий“, гр. Чирпан;

община Гълъбово

I ОУ   ,,Св. П. Хилендарски“ , гр. Гълъбово;

община Раднево

II ОУ  ,,Св. П. Хилендарски“, гр. Раднево;

община Гурково

СУ ,,Христо Смирненски“, гр. Гурково;

община Братя Даскалови

СУ ,,Христо Ботев“, с. Братя Даскалови;

община Мъглиж

ПГСС ,,Гео Милев“, гр. Мъглиж;

община Николаево  

ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“, гр. Николаево;

община Опан

ОбУ ,,Христо Ботев“, с. Опан

 

Работно време на центровете:

 

І класиране: от 05.07 до 07.07 - 08.30 до 18.00 часа

ІII класиране: от 26.07 до 27.07 - 08.30 до 18.00 часа

 

 

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки.

Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система и не се носят от ученика. Свидетелство за основно образование се представя САМО от кандидат от друга област или ако ученикът е завършил основното си образование в предходна година и тогава не е кандидатствал. За ученици, завърнали се от други държави, кандидатстването става с копие на удостоверението за признато основно образование.

До 12 юли 2022 г. ще бъдат обявени списъците с приети ученици на първи етап на класиране. Учениците се записват в приемащото училище до 15 юли с оригинала на документите си (свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство – САМО за професионалните паралелки).

Ученици, които не са доволни от класирането, могат да подадат в приемащото училище, където са класирани, заявление за участие във втория етап на класирането. Така мястото им от първия етап се пази, но може и да се придвижат към по-желано място, ако такова се освободи.

 

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране. Неприетите ученици участват във втория етап по право, без да подават заявления.

Приети ученици в други области, избират къде да се запишат в посочения срок. Освободените от тях места се заемат при второто класиране.

До 20 юли 2022 г. се обявяват списъците с приетите на втори етап. След този етап учениците трябва да се запишат. Местата не се пазят повече. Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е от 21 до 22.07.2022 г.

На 25 юли 2022 г. се публикуват свободните места за трети етап на класиране.

На 26 и 27 юли 2022 г. се подават документи за участие в трети етап на класирането за останалите свободни места. В това класиране може да кандидатстват неприетите ученици, като променят желанията си, нови ученици, които до момента не са участвали в класирането, и ученици, които се отказват от класирането си до този момент.

Списъците на приетите ученици от третия етап на класиране ще бъдат оповестени на 29 юли 2022 г. Записването на приетите на трети етап на класиране е на 1 и 2 август 2022 г. Незаетите места в училищата с държавен план-прием се публикуват до 3 август 2022 г. и продължават да се попълват до 10 септември 2022 г. с кандидатстване в самото училище.

 


Публикувано от:
Славова, Марияна
Старши експерт по информационно осигуряване