Текущи новини

Дата на публикуване:29.04.2022г.
Кратък текст на новината:

Насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии

 


Съдържание на новината:

        Насочването на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, в паралелки, определени с държавния план-прием е регламентирано в чл. 145, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование.

            Родителят/настойникът на ученика със специални образователни потребности, който се оценява с оценки с качествен показател по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО по един или повече учебни предмети подава в периода от 3 до 20 май 2022 г., до директора на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – Стара Загора следните документи за изготвяне на становище за насочване на обучение в профили и специалности от професии:

  1. Заявление за насочване в профили или специалности от професии.

      Бланка на заявлението може да бъде изтеглена от електронната страница на РЦПППО: http://rcsz.org/от рубриката „Насочване след VII клас“.

В заявлението задължително се посочва актуален телефон за връзка с родителите.

  1. Документиза здравословното състояние и за обучението на ученика:
  • Копие на документи, съдържащи информация за здравословното състояние на ученика: протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия (ЛКК); решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК); Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК), други;
  • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  • Копия на документи, които имат отношение към обучението на ученика: план за подкрепа; служебна бележка от училището, в което се обучава ученикът, удостоверяваща класа и оценяването за първия срок на учебната 2021 – 2022 година.

Директорът на училището, в което се обучава ученикът, оказва съдействие за улесняване на подготовката и изпращането на необходимите документи.

Допълнителна информация и консултация може да получите от специалистите от РЦПППО на тел. 042/264 188.

След разглеждане на представените документи Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие изготвя становище с предложение за насочването на ученици, което изпраща до комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование в Регионално управление на образованието  - Стара Загора.

Броят на насочените учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от 3.

Записването на учениците в съответното училище се осъществява в срок до 4 юли 2022 г.


Публикувано от:
Славова, Марияна
Старши експерт по информационно осигуряване