Текущи новини

Дата на публикуване:19.04.2022г.
Кратък текст на новината:

Публикувана е Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост


Съдържание на новината:

    Във връзка с предстоящото изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО) съвместно с Министерството на образованието и науката публикува Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“, на адрес: http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=1039 или в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“ на интернет страницата на ИАПО – http://opnoir.bg/?go=page&pageId=362. Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене/самоподготовка и насърчава образователните иновации в сферата на STEM, креативността, изследванията и практическото им приложение. 

   Допустимите крайни получатели по процедурата за Компонент 1 „Интервенции върху съществуващи училищни сгради“ са общини за общински училища и държавни училища към Министерството на образованието и науката (МОН) от допустимите образователни институции (общински и държавни училища по чл. 38, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и ал. 2, т. 1 от ЗПУО: начални, основни, обединени, средни училища и профилирани гимназии). По Компонент 2 „Интервенции върху съществуващи сгради на детски градини“ допустимите кандидати са общини за общински детски градини

    Mнения  на потенциални кандидати относно реализиране на процедурата, както и от всички заинтересовани страни ще се приемат до 04.05.2022 г., включително на електронен адрес: infosof@mon.bg


Публикувано от:
Бояджиева, Стефка
Началник на отдел "АПФСИО"