Текущи новини

Дата на публикуване:16.03.2022г.

Резултати от националната олимпиада Знам и мога за ученици от IV клас

Дата на публикуване:09.03.2022г.

ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И БЕЖАНЦИ ОТ ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАЙНА

Дата на публикуване:04.03.2022г.

Кариерно ориентиране на ученици  в основни и средни училища в област Стара Загора месец януари и февруари 2022 г.

Дата на публикуване:02.02.2022г.
Формуляр за включване в информационна база "ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ" в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19
Дата на публикуване:06.12.2021г.

Подготовка на организацията и провеждането на задължителен държавен изпит за

придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование

Съгласно чл. 132, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование от учебната 2021/2022 година зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория и практика на професията.

В тази връзка моделите за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование са както следва:

  • вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
  • вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
  • вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.

Моделите имат за цел да представят систематизирано и достатъчно начините на провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и са оформени във формат, подходящ за ученици и техните родители, които следва да направят своя информиран избор.

Дата на публикуване:23.11.2021г.

Информация за предстоящите дейности по планиране, съгласуване, утвърждаване и реализиране на Държавен план-прием ДПП за учебната 2022/2023 година

Дата на публикуване:19.11.2021г.

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Дата на публикуване:21.10.2021г.

Обучения на учители по Национална програма „Квалификация“ на тема: „Методи за оценяване на математическа/природонаучна/четивна грамотност в международното изследване PISA 2022“  

Дата на публикуване:16.09.2021г.

Реализиран държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в осми и пети клас

Дата на публикуване:29.07.2021г.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки - трети етап на класиране

Брой страници: 3