Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието Стара Загора
Официален сайт на РУО Стара Загора
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието Стара Загора

Официален сайт на РУО Стара Загора
понеделник 17, януари 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване:17.12.2021г.

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001- 3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР

Дата на публикуване:08.12.2021г.

Психологическа подкрепа - телефонна линия.

Дата на публикуване:06.12.2021г.

Подготовка на организацията и провеждането на задължителен държавен изпит за

придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование

Съгласно чл. 132, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование от учебната 2021/2022 година зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория и практика на професията.

В тази връзка моделите за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование са както следва:

  • вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
  • вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
  • вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.

Моделите имат за цел да представят систематизирано и достатъчно начините на провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и са оформени във формат, подходящ за ученици и техните родители, които следва да направят своя информиран избор.

Дата на публикуване:01.12.2021г.

Училищата на територията на община Николаево преминават на ротационно обучение от разстояние в електронна среда

Дата на публикуване:30.11.2021г.

Училищата на територията на община Мъглиж продължават на ротационно обучение от разстояние в електронна среда

Дата на публикуване:29.11.2021г.

Община Павел баня продължава на ротационно обучение от разстояние в електронна среда

Дата на публикуване:26.11.2021г.

Наградени ученици и учители на Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка“

Дата на публикуване:23.11.2021г.

Учениците от училищата на територията на община Казанлък, община Раднево и община Братя Даскалови преминават на ротационно обучение от разстояние в електронна среда

Дата на публикуване:23.11.2021г.

Информация за предстоящите дейности по планиране, съгласуване, утвърждаване и реализиране на Държавен план-прием ДПП за учебната 2022/2023 година

Дата на публикуване:19.11.2021г.

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Брой страници: 4