Раздел "Нормативни документи"

Дата на обновяване: Вид: Нормативен документ: Изтегли
05.03.2021г. Други СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА изтегли
05.03.2021г. Закони Закон за държавния служител изтегли
05.03.2021г. Закони Закон за достъп до обществена информация изтегли
05.03.2021г. Наредби НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА изтегли
05.03.2021г. Наредби НАРЕДБА № 9 ОТ 19 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ изтегли
05.03.2021г. Наредби НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование изтегли
05.03.2021г. Правилници Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към министерството на отбраната изтегли
05.03.2021г. Наредби НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ изтегли
05.03.2021г. Наредби НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ изтегли
05.03.2021г. Закони ЗАКОН за предучилищното и училищното образование изтегли
05.03.2021г. Наредби НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка изтегли
05.03.2021г. Наредби НАРЕДБА № 15 ОТ 22 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ изтегли
05.03.2021г. Наредби НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ изтегли
05.03.2021г. Други Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година изтегли
05.03.2021г. Наредби НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" изтегли
05.03.2021г. Наредби Наредба за административното обслужване изтегли
05.03.2021г. Наредби НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ изтегли
05.03.2021г. Правилници Правилник за устройството и функциите на Регионалните управления на образованието изтегли
05.03.2021г. Наредби НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години изтегли
05.03.2021г. Правилници Правилник за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа изтегли
05.03.2021г. Наредби Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител" изтегли
05.03.2021г. Наредби Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план изтегли
05.03.2021г. Закони Закон за физическото възпитание и спорта изтегли
05.03.2021г. Други Административнопроцесуален кодекс изтегли
05.03.2021г. Други Кодекс за социално осигуряване изтегли
05.03.2021г. Закони ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО изтегли
05.03.2021г. Наредби НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка изтегли
05.03.2021г. Закони Закон за администрацията изтегли
05.03.2021г. Закони Закон за хората с увреждания изтегли
05.03.2021г. Други Кодекс на труда изтегли
05.03.2021г. Наредби НАРЕДБА № 24 ОТ 5 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ПЛАН изтегли
05.03.2021г. Наредби НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда изтегли
05.03.2021г. Наредби НАРЕДБА № 8 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ изтегли
28.04.2020г. Други Харта на клиента изтегли
28.04.2020г. Правилници ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 1982 Г., В СИЛА ОТ 01.01.1983 Г.) изтегли
12.11.2019г. ПМС и РМС ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ, ВКЛЮЧВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 82 ОТ 2019 Г.) изтегли
06.06.2019г. Наредби НАРЕДБА № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование изтегли
06.06.2019г. Наредби НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език изтегли
06.06.2019г. Наредби НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование изтегли
06.06.2019г. Наредби НАРЕДБА № 8121з-194 от 21.02.2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията изтегли
06.06.2019г. Правилници Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата изтегли
06.06.2019г. Правилници Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изтегли
06.06.2019г. Наредби НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата изтегли
06.06.2019г. Наредби НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование изтегли
06.06.2019г. Правилници Правилник за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми изтегли
06.06.2019г. Инструкции Инструкция за провеждане на целодневна организация на учебния ден изтегли
06.06.2019г. Други Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии , профилирани паралелки в гимназии или СОУ изтегли
06.06.2019г. Наредби НАРЕДБА № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила изтегли
05.06.2019г. Наредби НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити изтегли
05.06.2019г. Наредби НАРЕДБА № 13 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ изтегли
05.06.2019г. Наредби НАРЕДБА № 4 ОТ 2016 Г. ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯТА И ОТКЛОНЕНИЯТА, ПРИ КОИТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАЕМА ДЛЪЖНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ изтегли
05.06.2019г. Наредби Наредба № 1 от 08.09.2015 г.за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) изтегли
05.06.2019г. Наредби НАРЕДБА № 1 ОТ 11 АПРИЛ 2003 Г. ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ изтегли
05.06.2019г. ПМС и РМС ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 13 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ изтегли
05.06.2019г. Наредби НАРЕДБА № 1 ОТ 16 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ изтегли
05.06.2019г. Наредби НАРЕДБА № 7 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА изтегли
05.06.2019г. Закони ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ изтегли
05.06.2019г. Наредби Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания изтегли
05.06.2019г. Наредби Наредба № 3 от 30 май 2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност изтегли
05.06.2019г. ПМС и РМС Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта изтегли
05.06.2019г. Наредби НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ изтегли
05.06.2019г. Закони Закон за здравословни и безопасни условия на труд изтегли
05.06.2019г. ПМС и РМС ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 23 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА И НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ТЯХНОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ изтегли
17.05.2019г. Правилници ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА изтегли
17.05.2019г. Наредби Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности - Обн. ДВ. бр.96 от 21 Ноември 2014г. изтегли