ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 Министерство на образованието и науката

 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СТАРА ЗАГОРА

 гр. Стара Загора, *6000,  ул. „Барейро” 9,  тел. 042 / 25-21-29  e-mail: rio_stara_zagora@mon.bg

 

Център за административно обслужванe

Център за административно обслужване, осигуряващ издаването на акта – отдел „АПФСИО"

 

Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”:

Надежда Георгиева - технически сътрудник-касиер

телефон: 042/25-21-29; 0878 491365

адрес: гр.Стара Загора, ул. „Барейро ” № 9, стая № 15.

Работното време на РУО - Стара Загора е от 09.00 до 17.30 ч. всеки работен ден,

като центърът за административно обслужване (ЦАО) на граждани е с непрекъсваем

режим на работа, в рамките на работния ден. В случай, че в служебните помещения

има потребители на административни услуги, работата на ЦАО продължава до

приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа

след обявеното работно време.

Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”

Лица за контакти:

Стефка Бояджиева – началник отдел „АПФСИО”
Телефон: 042/ 62-19-58; 0879 833281

e-mail: stefka.boyadzhieva2@ruo.mon.bg

Боряна Карамихова – главен юрисконсулт в отдел „АПФСИО”

Телефон: 042/62-19-57; 0878/ 49 13 75
Адрес: гр.Стара Загора, ул. „Барейро” № 9, ет.4, стая № 6.
e-mail: boryana.karamihova@ruo.mon.bg

приемно време: от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден

 

       Актуализиран списък за 2022 година на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Регионално управление на образованието –

Стара Загора  за сферата на дейност на Регионално управление на образованието – Стара Загора, сътласно чл. 15 а, ал.3  от Закона за

достъп до обществена информация

№ по ред

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОРМАТ

1.

Описание на правомощията на началника на РУО – Стара Загора, данни за РУО – Стара Загора, функции, отговорности и структура и контакти

http://ruobg.com/structure

 

html

2.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на началника на РУО – Стара Загора  

http://ruobg.com/boss-acts

pdf

3.

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РУО - Стара Загора  

http://ruobg.com/schools

html, xls

4.

Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното за административно обслужване в РУО – Стара Загора, което отговаря за приемането на заявления за достъп до общественa информация

http://www.ruobg.com/accessinfo/obl_id/24 

html

5.

Вътрешни правила, свързани с предоставяне на административни услуги на гражданите

http://ruobg.com/services-description-documents/

http://www.ruobg.com/service-docs/files_24/rd_06_114_zdoi_pravila.pdf

pdf, doc

6.

Планове и отчети за дейността – План за дейността на РУО по учебни години, Отчет за дейността на РУО по учебни години

http://ruobg.com/controls

 

pdf, rar

7.

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси.

http://ruobg.com/budjets

 

 

pdf

8.

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в Профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

http://ruobg.com/profilebuyer

 

html

9.

Информация за упражняване на прaвото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация , таксите по чл.41ж, форматите, в които се поддържа информацията

http://ruobg.com/accessinfo

 

html

10.

Обявления за конкурси за държавни служители

http://ruobg.com/news

html

11.

Подлежащата на публикуване информация по ЗПКОНПИ

http://www.ruobg.com/declarations/obl_id/24 

html

12.

Информация, предоставена повече от три пъти по глава трета

http://ruobg.com/accessinfo

html

13.

Друга информация, определена със закон – публикуване на данни в отворен формат

https://data.egov.bg/

html

xlsx

14.

Административни услуги – информация и образци на документи

http://ruobg.com/services-description-documents/

pdf, doc

15.

Регистър на средните училища и детски градини

http://ruobg.com/schools 

https://reg.mon.bg/Schools/obl_id/24  

html

16.

Списък на средищните училища в Република България

http://ruobg.com/laws

pdf

17.

Списък на защитените училища в Република България

http://ruobg.com/laws

pdf

18.

Регистър на дипломи за завършено средно образование

https://rd.mon.bg/obl_id/24

html

19.

Списък на училища, приемници на задължителна документация от закрити училища съгласно заповеди на министъра на образованието и науката

http://ruobg.com/schools

 

xls

20.

Информация за проекти, по които работи РУО - Стара Загора  

http://ruobg.com/projects

html, doc, pdf

21.

Информация за държавни зрелостни изпити

http://www.ruobg.com/messages-students

pdf

22.

Прием за първи клас – правила за съответна учебна година

http://www.ruobg.com/messages-students

html

23.

Прием след VII клас – условия за кандидатстване, заповеди, образци на документи

http://ruobg.com/priem 

html

24.

Информация за свободни работни места в институциите в образованието от област Стара Загора  

http://ruobg.com/jobs

html

25.

Информация за свободни места по паралелки и училища – съгласно чл. 104, ал. 1 и 2 от Наредба № 10/01.09.2016 година

http://ruobg.com/students-free-places

 

html

 

          Как може да се  поиска достъп до информация

          Искането за информация може да бъде устно или чрез писмено запитване. Няма пречка да се използват и двата начина.

          1.1. УСТНО искане на информация

Отправя се до началника на РУО, чрез попълване на заявление, предоставено от техническия сътрудник. При възможност той е длъжен да Ви предостави информацията веднага. Ако се забави, препрати Ви до друг, започне да изисква от Вас допълнително документи, не Ви обслужи по други причини или информацията е недостатъчна, поискайте я писмено.

          1.2. ПИСМЕНО заявление за информация, което се адресира до Началника на РУО –Стара Загора

            Заявлението е по образец и може да се получи от техническия сътрудник.

            Заявлението трябва да съдържа:

            - трите имена на ФЛ. За юридически лица – наименование и седалище.

            - каква информация се иска.

          /Може описателно да се посочи от какво се интересува лицето. Може да се посочат и точно документите, от които се интересува, ако се знае техния номер, дата на издаване и характер.  Може да се опишат и само по това, което лицето знае за тях – напр. адресата на една заповед и органа, който я е издал. Не е нужно да се знаят подробности за документа, който се иска. Достатъчно е да се знае толкова, че документът да се идентифицира недвусмислено.

          -адрес за кореспонденция.

          В каква форма може да се получи  достъп до информация

          Всяко ФЛ или ЮЛ може да поиска:

          - устна справка;

          - да прегледа и прочете на място цялата налична информация по интересуващия го въпрос;

          - копия на хартиен или технически носител.

          Отговор на заявлението за информация следва да се получи до 14 календарни дни от подаване на заявлението. Исканата информация се предоставя с решение на органа.

          В решението за предоставяне на достъп до обществена информация се посочва:

          - до каква информация се предоставя достъп;

          - в какъв период от време предоставя достъп до информацията /не може да бъде по-кратък от 30 дни/;

          - къде се предоставя достъп до информацията;

          - в каква форма се предоставя достъп;

          - каква сума трябва да заплатите/заплащането се извършва в касата на РУО- в брой./

 Дължими разходи и начини на заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация

1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв.
8. USBфлаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.


Дължимите разходи подлежат на актуализация при настъпили изменения от определените от Министъра на финансите нормативи.
Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка на Регионално управление на образованието – Стара Загора:
 

IBAN:  BG11 UNCR 7630 3100 1154 83

BIC  код на  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк , клон Стара Загора

или 

чрез ПОС терминално устройство, разположено в ет. 4, ст. 15, което работи с дебитни или кредитни карти Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro.

В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или при неплащане на определените разходи се счита, че е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до обществена информация.

В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или при неплащане на определените разходи се счита, че е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до обществена информация.

 

Заплащането е съгласно Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г.)

          Уведомление за уточняване на искането

          В случаите, когато не е ясно за какъв вид информация става дума може да се поиска уточняване на исканата информация. Това може да се случи,когато исканата информация е описана прекалено общо. Това обаче не означава, че лицето е длъжно да посочи точните  наименования и номера на документи.

          Уточненията трябва да се направят до 30 календарни дни след като лицето получи уведомлението за това. Ако лицето пропусне да го направи, заявлението за достъп до информация се оставя без разглеждане.

          Решение за отказ на достъп до информация

          Отказ за достъп до информация трябва да бъде направен по определен начин – трябва да се направи с решение, което  се изпраща по пощата срещу подпис или с обратна разписка до лицето, подало заявлението. В решението трябва да се обясни защо се отказва информацията – коя точно разпоредба от кой закон дава право да се откаже и пред кого и в какъв срок се обжалва решението.

          Възможно е също така да се издаде решение, в което се предоставя достъп до част от поисканата информация, т. нар. частичен достъп.

          Всяко решение по заявление за достъп до обществена информация може да се обжалва.

 

          ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ

         Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно ползване след отправяне на писмено искане. За постъпилите искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване се прилага глава четвърта от ЗДОИ.

         Исканията се приемат, регистрират и разглеждат по реда на раздели три и четири от Вътрешни  правила за  предоставяне  на  достъп  до  обществена  информация  в регионално управление на образованието – Стара Загора.

         

Информацията от обществения сектор се предоставя след заплащане на материалните разходи по предоставянето й съгласно Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г.).

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

                Достъпът до обществена информация в Регионално управление на образованието – Стара Загора (РУО – Стара Загора) се осъществява при спазване на принципите за откритост, достоверност и пълнота на информацията. За улеснение на гражданите и бизнеса при упражняване правото им на достъп до обществена информация в РУО – Стара Загора е утвърдена процедура за предоставяне достъп до обществена информация и процедура за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. На интернет страницата на РУО – Стара Загора се поддържа актуална информацията по чл. 15 и чл. 15а от ЗДОИ. В РУО – Стара Загора се извършва периодичен преглед на поддържаните информационни масиви и ресурси и възможността за публикуването им в отворен формат.

През 2021 година в Регионално управление на образованието – Стара Загора са регистрирани 12 (дванадесет) броя заявления за достъп до обществена информация, като две от тях са препратени от Министерство на образованието и науката.

Най-често информация по реда на Закона за достъп до обществена информация търсят граждани (7), останалите са от юридически лица сдружения с нестопанска цел (5).

Запазва се тенденцията от предходните години заявителите по Закона за достъп до обществена информация да подават писмени заявления, като всички заявления са постъпили по електронен път на официалната електронна поща на РУО-Стара Загора.

            Исканата от заявителите информация касае дейността на РУО – Стара Загора и през 2021 г. всички заявления са за достъп до “служебна информация”.

Относно обема на предоставяне на информацията в 8 (осем) от случаите е предоставен пълен достъп, а в 1 (един) е предоставен частичен достъп и в 1 (един) е отказан пълен достъп до информация, тъй информацията няма самостоятелно значение и е свързана с оперативната подготовка по издаването на крайния акт, а именно заповедта на министъра на образованието и науката за закриването, преструктурирането и промяната на училища в община Стара Загора за последните 10 години.

През 2021 г. на 1 (едно) от заявленията е удължен срокът за разглеждане и произнасяне, поради необходимост от допълнително време за обработка на информацията.

             По всяко едно от заявленията отговорите са изпратени на електронен адрес, каквато е желанието на заявителите.

            По начина и при условията, уредени от Закона за достъп до обществена информация няма нито едно заявление, оставено без разглеждане (т.нар. мълчалив отказ). Във всеки от посочените случаи  е спазен законовият 14 - дневен срок.

            Отчетът е изготвен на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и е част от ежегодния доклад за състоянието на администрацията.

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2020 ГОДИНА

                Достъпът до обществена информация в Регионално управление на образованието – Стара Загора (РУО – Стара Загора) се осъществява при спазване на принципите за откритост, достоверност и пълнота на информацията. За улеснение на гражданите и бизнеса при упражняване правото им на достъп до обществена информация в РУО – Стара Загора е утвърдена процедура за предоставяне достъп до обществена информация и процедура за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. На интернет страницата на РУО – Стара Загора се поддържа актуална информацията по чл. 15 и чл. 15а от ЗДОИ. В РУО – Стара Загора се извършва периодичен преглед на поддържаните информационни масиви и ресурси и възможността за публикуването им в отворен формат.

През 2020 година в Регионално управление на образованието – Стара Загора са регистрирани 10 (десет) броя заявления за достъп до обществена информация.

Най-често информация по реда на Закона за достъп до обществена информация търсят граждани (6), останалите са от юридически лица сдружения с нестопанска цел (4).

Запазва се тенденцията от предходните години заявителите по Закона за достъп до обществена информация да подават писмени заявления, като всички заявления са постъпили по електронен път. Две от тях са постъпили чрез Платформата за достъп до обществена информация.

            Исканата от заявителите информация касае дейността на РУО – Стара Загора и през 2020 г. всички заявления са за достъп до “служебна информация”. Относно обема на предоставяне на информацията в 7(седем) от случаите е предоставен пълен достъп, а в 1 (един) е предоставен частичен достъп и в 2 (два) е отказан достъпът до останалата информация, тъй като същата не е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ или не се съхранява в РУО-Стара Загора. През 2020 г. на 3 (три) от заявленията е удължен срокът за разглеждане и произнасяне, поради необходимост от допълнително време за обработка на информацията.

             По всяко едно от заявленията отговорите са изпратени на електронен адрес, каквато е желанието на заявителите.

             По начина и при условията, уредени от Закона за достъп до обществена информация няма нито едно заявление, оставено без разглеждане (т.нар. мълчалив отказ). Във всеки от посочените случаи  е спазен законовият 14 - дневен срок.

             Отчетът е изготвен на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и е част от ежегодния доклад за състоянието на администрацията.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

                Достъпът до обществена информация в Регионално управление на образованието – Стара Загора (РУО – Стара Загора) се осъществява при спазване на принципите за откритост, достоверност и пълнота на информацията. За улеснение на гражданите и бизнеса при упражняване правото им на достъп до обществена информация в РУО – Стара Загора е утвърдена процедура за предоставяне достъп до обществена информация и процедура за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. На интернет страницата на РУО – Стара Загора се поддържа актуална информацията по чл. 15 и чл. 15а от ЗДОИ. В РУО – Стара Загора се извършва периодичен преглед на поддържаните информационни масиви и ресурси и възможността за публикуването им в отворен формат.

През 2019 година в Регионално управление на образованието – Стара Загора са регистрирани 13 броя заявления за достъп до обществена информация. Две от заявленията са препратени от Министерство на образованието и науката – по едното е изискана информация, а другото е препратено за разглеждане по компетентност.

Най-често информация по реда на Закона за достъп до обществена информация търсят граждани (10), останалите са от юридически лица (3).

Запазва се тенденцията от предходните години заявителите по Закона за достъп до обществена информация да подават писмени заявления, като всички заявления са постъпили по електронен път.

            Исканата от заявителите информация касае дейността на РУО – Стара Загора и през 2019 г. всички заявления са за достъп до “служебна информация”. Относно обема на предоставяне на информацията в 6 от случаите е предоставен пълен достъп, а в 7 е предоставен частичен достъп и отказан достъпът до останалата информация, тъй като същата не е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ или не се съхранява в РУО-Стара Загора. През 2019 г. на 4 от заявленията е удължен срокът за разглеждане и произнасяне, поради необходимост от допълнително време за обработка на информацията.

             По всяко едно от заявленията отговорите са изпратени на електронен адрес, каквато е волята на заявителите.

            По начина и при условията, уредени от Закона за достъп до обществена информация няма нито едно заявление, оставено без разглеждане (т.нар. мълчалив отказ). Във всеки от посочените случаи  е спазен законовият 14 - дневен срок.

            Едно от решенията за предоставяне на достъп до обществена информация е обжалвано по съдебен ред. Делото е висящо на първа инстанция.

Отчетът е изготвен на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и е част от ежегодния доклад за състоянието на администрацията.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

/на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията / 

През 2018 година в Регионално управление на образованието – Стара Загора са регистрирани 7 броя заявления за достъп до обществена информация.

Най-често информация по реда на Закона за достъп до обществена информация търсят граждани (4) и неправителствени организации (3).

Запазва се тенденцията от предходните години заявителите по Закона за достъп до обществена информация да подават писмени заявления, като най-голям е броят на заявленията постъпили по електронен път.

            Исканата от заявителите информация касае дейността на РУО – Стара Загора и през 2018 г. остава висок броя на заявленията за достъп до “служебна информация”. Относно обема на предоставяне на информацията в 4 от случаите е предоставен пълен достъп, а в 3 е предоставен частичен достъп и отказан достъпът до останалата информация, тъй като същата не е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ. През 2018 г. за 2 от заявленията е удължен срокът за разглеждане и произнасяне поради необходимост от допълнително време за нейната обработка.

             По едно от заявленията - от неправителствена организация отговорът е изпратен по пощата, с обратна разписка, а по останалите шест – четири от физически лица и две от неправителствени организации отговорите са изпратени на електронен адрес, каквато е волята на заявителите.

            По начина и при условията, уредени от Закона за достъп до обществена информация няма заявления, оставени без разглеждане (т.нар. мълчалив отказ). Във всеки от посочените случаи  е спазен законовият 14 - дневен срок.

            През 2018 г. в РУО – Стара Загора няма случаи, в които заявителят не се е явил за получаване на исканата информация.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

/на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията /

            През 2017 г. в Регионално управление на образованието – Стара Загора са постъпили общо шест заявления за достъп до обществена информация - три заявления за достъп до обществена информация от физически лица /едно от които препратено по компетентност от МОН в РУО – Стара Загора/ и три заявления от неправителствени организации /едно от които препратено по компетентност от МОН в РУО – Стара Загора/. Постъпилите заявления са разгледани и са издадени решения на Началника на РУО - Стара Загора.

            По всички шест заявления е предоставена исканата информация. По едно от заявленията – от физическо лице е удължен срокът за предоставяне, съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ, поради големият обем на исканата информация и необходимото допълнително време за обработката ѝ, за което заявителят е уведомен писмено в законно установения срок.

            По едно от заявленията - от неправителствена организация отговорът е изпратен по пощата, с обратна разписка, а по останалите пет – три от физически лица и две от неправителствени организации отговорите са изпратени на електронен адрес, каквато е волята на заявителите.

            По начина и при условията, уредени от Закона за достъп до обществена информация няма заявления, оставени без разглеждане. Във всеки от посочените случаи  е спазен законният 14 дневен срок.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

/на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията /

            През 2016 г. в Регионално управление на образованието – Стара Загора са постъпили три писмени заявления за достъп до обществена информация от физически лица /едно от които препратено по компетентност от МОН в РУО – Стара Загора/ и три заявления от неправителствени организации /едно от които препратено по компетентност от МОН в РУО – Стара Загора/. Постъпилите заявления са разгледани и са издадени решения на Началника на РУО - Стара Загора.

            По всички шест заявления са изпратени отговори, с които е предоставена исканата информация. По две от заявленията – едно от физическо лице и едно от неправителствена организация отговорите са изпратени по пощата, с обратна разписка, а по останалите четири – две от физически лица и две от неправителствени организации отговорите са изпратени на електронен адрес, каквато е волята на заявителите.

            По начина и при условията, уредени от Закона за достъп до обществена информация няма заявления, оставени без разглеждане. Във всеки от посочените случаи  е спазен законният 14 дневен срок.

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

/на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията /

            През 2015 г. в Регионален инспекторат – Стара Загора са постъпили десет писмени заявления за достъп до обществена информация от физически лица /две от които в качеството им на ЕТ/, едно заявление от неправителствена организация и едно заявление от юридическо лице. Постъпилите заявления са разгледани и са издадени решения на Началника на РИО- Стара Загора.

            По две от заявленията, едното подадено от неправителствена организация, а другото от физическо лице е предоставена исканата информация, която е изпратена по електронен път, съгласно волята на заявителите.

На основание чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ, част от едно от заявленията от физическо лице е оставена без разглеждане, защото съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ не съдържа точно описание на исканата информация. По останалата част от заявлението е изпратен отговор на заявителя на посочения от него електронен адрес, каквато е волята му.

            На две от заявленията, подадени от физически лица е предоставен отговор по електронен път на посочените от тях адреси, с който заявителите са уведомени, че РИО – Стара Загора не разполага с исканата информация, посочено е точното наименование и адрес на съответния орган или юридическо лице, който може да я предостави и съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, заявленията са препратени.

Три от заявленията /едно от юридическо лице и две от физически лица/ са постъпили по електронен път, без подпис.  Поради съмнение дали те са подадени от посочените в тях граждани или организация, на основание чл. 30, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс, РИО – Стара Загора изиска от заявителите да потвърдят подадените заявления със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от получаване на съобщението за това. Едно от тях е потвърдено в посочения срок, а другите две са оставени без разглеждане.

            По едно от заявленията от физическо лице е изпратен отговор на заявителя за липса на исканата от него информация. Отговорът е изпратен по пощата, с обратна разписка.

            По три от заявленията, подадени от физически лица е отказан достъпът до исканата информация, по следните причини:

В едното от заявленията исканата информация по смисъла на Закона за личните данни и § 1, т. 2 от Допълнителни разпоредби на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), представлява „лични данни“, а съгласно чл. 2, ал. 4 от ЗДОИ този закон не се прилага  за достъпа до лични данни.

            С останалите две заявления се иска достъп до документи, касаещи служебната дейност на РИО – Стара Загора и нямащи самостоятелно значение. РИО – Стара Загора ги използва във връзка с оперативната подготовка на актовете си и достъпът до такава информация е ограничен, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ.

            По начина и при условията, уредени от Закона за достъп до обществена информация няма заявления, оставени без разглеждане. Във всеки от посочените случаи  е спазен законният 14 дневен срок.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

/на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията /

            През 2014 г. в Регионален инспекторат – Стара Загора са постъпили две писмени заявления за достъп до обществена информация от физически лица, две заявления от неправителствени организации, от които едното по електронен път и едно от регионално представителство. Постъпилите заявления са разгледани и са издадени решения на Началника на РИО- Стара Загора.

            По две от заявленията е предоставена исканата информация, съгласно волята на заявителя -  по електронен път.

            По  останалите три заявления е предоставен отговор на хартиен носител на посочените от тях адреси, с който заявителите са уведомени, че РИО – Стара Загора не разполага с исканата информация, посочено е точното наименование и адрес на съответния орган или юридическо лице, който може да я предостави и съгласно чл. 32 (1) от Закона за достъп до обществена информация, заявленията са препратени.

            По начина и при условията, уредени от Закона за достъп до обществена информация няма заявления, оставени без разглеждане. Във всеки от посочените случаи  е спазен законният 14 дневен срок.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

/на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията /

            През 2013 г. в Регионален инспекторат – Стара Загора е постъпило едно писмено заявление за достъп до обществена информация от физическо лице и три заявления по електронен път от неправителствени организации. Постъпилите заявления са разгледани и са издадени решения на Началника на РИО- Стара Загора.

            По едно от заявленията е предоставена исканата информация, съгласно волята на заявителя, по електронен път.

            По  останалите три заявления е предоставен отговор на заявителите за липса на исканата от тях информация – един на хартиен носител и два в електронен вид на посочените от тях електронни адреси.

            По начина и при условията, уредени от Закона за достъп до обществена информация няма заявления, оставени без разглеждане. Във всеки от посочените случаи  е спазен законният 14 дневен срок.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

/на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ и във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията /

            През 2012 г. в Регионален инспекторат – Стара Загора е постъпило едно писмено заявление за достъп до обществена информация от физическо лице и три заявления по електронен път – две от тях от физически лица и едно от неправителствена организация. Постъпилите заявления са разгледани и са издадени решения на Началника на РИО- Стара Загора.

            По едно от заявленията е предоставена исканата информация, съгласно волята на заявителя, на хартиен носител.

            По  останалите три заявления е предоставена информация в електронен вид на посочения от заявителя електронен адрес.

            По начина и при условията, уредени от Закона за достъп до обществена информация няма заявления, оставени без разглеждане. Във всеки от посочените случаи  е спазен законният 14 дневен срок.